top of page

Duurzaam en verantwoord investeren

Vandaag de dag willen steeds meer beleggers een duidelijker beeld krijgen van de manier waarop hun geld zal worden geïnvesteerd.

Om de impact van hun beleggingen te kennen, hebben deze privé-, corporate of institutionele beleggers steeds meer belangstelling voor niet-financiële criteria die worden gebruikt bij de samenstelling van hun portefeuilles, voornamelijk op het gebied van milieu, sociale kwesties en goede governance, d.w.z. criteria met betrekking tot duurzaam beleggen, ook bekend als "ESG-criteria".

Zij willen dat hun beleggingen meer in overeenstemming zijn met hun persoonlijke overtuigingen inzake duurzame ontwikkeling, hun waarden of hun visie op de samenleving.

De Europese Unie wenst ook de beleggingstransparantie te verbeteren en heeft, door eind 2019 de "SFDR"-verordening (1) goed te keuren, die marktdeelnemers die financiële diensten aanbieden binnen de Europese Unie verplicht aanvullende informatie te publiceren over de duurzaamheid van beleggingsproducten, zowel op het niveau van het product zelf als op het niveau van de entiteit die deze producten beheert, distribueert of verhandelt.

(1) Dit is de Verordening 2019/2088 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector, de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR).

Wat is duurzaamheidsrisico?

“Duurzaamheidsrisico” verwijst naar elke gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of governance-gebied die de prestaties en/of de reputatie van een onderneming in de portefeuille zou kunnen aantasten. Duurzaamheidsrisico's kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

  • Milieu: Milieugebeurtenissen kunnen leiden tot fysieke of materiële risico's voor de bedrijven in de portefeuille. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz. Naast fysieke risico's kunnen ondernemingen ook negatieve gevolgen ondervinden van risico-beperkende maatregelen die worden genomen om milieurisico's aan te pakken. Deze risico's zullen verschillende gevolgen hebben voor de ondernemingen, afhankelijk van hun blootstelling aan en aanpassing met betrekking tot  de bovengenoemde risico's.

  • Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven hun impact op de samenleving beheren. Elementen in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid en veiligheid van het personeel en risico's in verband met arbeidsomstandigheden in het algemeen vallen onder de sociale dimensie. Risico's op schendingen van mensenrechten of arbeidsrechten in de toeleveringsketen maken ook deel uit van de sociale dimensie.

  • Governance: Deze aspecten hebben betrekking op governance-structuren zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de beheersorganen, de werknemersrelaties, de beloning en nalevings- of de belastingpraktijken. Governance-risico’s vloeien voort uit een gebrek aan toezicht op de onderneming en/of een gebrek aan stimulansen voor het management om strenge governance-normen af te dwingen.

Duurzaamheidsrisico's kunnen specifiek zijn voor een onderneming, afhankelijk van haar activiteiten en praktijken, maar kunnen ook het gevolg zijn van externe factoren. Indien zich bij een onderneming een onvoorziene gebeurtenis voordoet, zoals bijvoorbeeld een staking van werknemers of, meer in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op het rendement van de portefeuille. Bovendien kunnen ondernemingen die hun activiteiten en/of beleid aanpassen, minder blootgesteld zijn aan duurzaamheidsrisico's.

Hoe integreert DVV duurzaamheidsrisico's?

DVV, commerciële merk van Belfius Insurance, wil een actieve deelnemer zijn in de overgang naar een duurzame Belgische economie en samenleving. Het is in deze context dat Belfius Insurance die verschillende duurzaamheidsrichtlijnen zoals de United Nations Global Compact en de United Nations Principles for Responsible Insurance, in 2020 heeft ondertekend. Haar ambities komen met name tot uiting in de vorm van tien verbintenissen, zoals koolstofneutraliteit, de oprichting van thematische fondsen die verband houden met ondernemingsvraagstukken (waarvan een deel van de beheersprovisies naar projecten met een maatschappelijke doelstelling gaat) en de ontwikkeling van een reeks initiatieven die gericht zijn op milieubescherming en naleving van sociale- en governancenormen.  In dit kader heeft Belfius Insurance ook een beleid ontwikkeld dat van toepassing is op haar investeringen en die duurzaamheidsrisico’s integreert. 

Duurzaamheids- en verzekeringsadvies

Door haar klanten te betrekken bij haar duurzaamheidsbeleid zal DVV in staat zijn haar doelstellingen te bereiken en de duurzame transitie te versnellen. DVV wil daarom haar klanten stimuleren om duurzaam te beleggen door duurzaamheidscriteria geleidelijk te integreren in haar verzekeringsadvies.

Deze integratie zal in de nabije toekomst verder doorgevoerd worden om in overeenstemming te zijn met de Europese SFDR-verordening en de Europese en nationale normen die nodig zullen zijn om deze te specificeren, maar ook met de wijzigingen die Europa beoogt door middel van wijzigingen in de gedelegeerde verordening van de richtlijn over verzekeringsdistributie.

Door zich te richten op de meest milieu-, sociaal- en governance bewuste verzekeringsbeleggingsproducten, wil DVV de drijvende kracht zijn achter een duurzamere economie.

Informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico's die inherent zijn aan het beloningsbeleid

DVV wil zowel bijdragen aan de economische groei als aan het maatschappelijk welzijn in België. Samen met haar klanten, medewerkers en eventuele langetermijnpartners wil DVV het verschil maken met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en wenst zij oplossingen te stimuleren die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

DVV verankert duurzaamheidsoverwegingen en maatschappelijke doelen consequent in al haar activiteiten. Daarom zullen duurzaamheidscriteria (ESG risico's & opportuniteiten) binnenkort worden geïntegreerd in het beloningsbeleid. Zodra deze zijn geïdentificeerd, zal DVV dienovereenkomstig geactualiseerde informatie bekendmaken.

De bovenstaande informatie is gepubliceerd in maart 2021 en kan worden bijgewerkt of aangepast om rekening te houden met toekomstige regelgevingsvereisten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Europese SFDR-verordening en de Europese of nationale regelgeving die daarmee gepaard zal gaan.

Lees hier meer over het duurzaamheidsbeleid van DVV.

bottom of page